ลำดับ การประชุม อบรม และสัมมนา หน่วยงานรับผิดชอบ สถานที่จัด
1. การทำแผนยุทธศาสตร์(แบบมีส่วนร่วม) ระดับจังหวัด
รายละเอียดโครงการ | กำหนดการ | เอกสารการอบรม
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยเจริญพันธุ์ 10 - 11 เมษายน 2555
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2. อบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนด
รายละเอียดโครงการ | กำหนดการ | เอกสารการอบรม
กลุ่มพัฒนาประชากร 21-4 พฤษภาคม 2555
ศูนย์อนามัยที่ 6 จ.ขอนแก่น
3. การทำแผนยุทธศาสตร์(แบบมีส่วนร่วม) ระดับจังหวัด
รายละเอียดโครงการ | กำหนดการ | เอกสารการอบรม
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยเจริญพันธุ์ 24 - 26 เมษายน 2555
จ.สงขลา
4. ประชุมทีมประเมินมาตรฐาน YFSH
รายละเอียดโครงการ | กำหนดการ | เอกสารการอบรม
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยเจริญพันธุ์ 25 - 27 เมษายน 2555
ส่วนกลาง
5. อบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนด
รายละเอียดโครงการ | กำหนดการ | เอกสารการอบรม
กลุ่มพัฒนาประชากร 21-4 พฤษภาคม 2555
ศูนย์อนามัยที่ 6 จ.ขอนแก่น
6. การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเก็บข้อมูล
เฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย
รายละเอียดโครงการ | กำหนดการ | เอกสารการอบรม
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยเจริญพันธุ์ เมษายน 2555