RHข่าวอนามัยการเจริญพันธุ์

More
 
 
 

การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552

ตัวชี้วัดที่สำคัญของสำรวจอนามัยเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552 ประกอบด้วยตัวชิ้ว้ดการวางแผนครอบครัว การอนามัยแม่และเด็ก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ การตรวจมะเร็งระบบสืบพันธุ์ ความรุนแรงในครอบครัว และอนามัยวัยรุ่น

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2553–2557)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 เห็นชอบให้มีนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้ภาคีและเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมดำเนินการตามแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ชาวอพ.รวมใจ...โปร่งใส ไม่คอร์รัปชั่น

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เห็นความสำคัญของปัญหาคอรัปชั่นจึงได้จัดทำแผ่นพับเผยแพร่พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะเป็นข้อเตือนใจและเป็นหลักในการทำงาน ของข้าราชการให้ทำงานด้วยความโปร่งใสสุจริต   
 
 

RHข่าวต่างประเทศ

More
 
 

RHKnowledge for All

More