RHข่าวอนามัยการเจริญพันธุ์

More
 

สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน 2556   จำนวนและอัตราการคลอดในวัยรุ่น
ตามเขตสุขภาพ ปี 56
จำนวนและอัตราการคลอดในวัยรุ่น
ตามเขตสุขภาพ ปี 55
จำนวนและอัตราการคลอดในวัยรุ่น
ตามเขตสุขภาพ ปี 54
จำนวนและอัตราการคลอดในวัยรุ่น
ตามเขตสุขภาพ ปี 53

หมายเหตุ เป้าหมายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การกำหนดเป้าหมาย อัตราการคลอดในวัยรุ่น ไม่เกิน 50 ต่อ ประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี 1,000 คน และ ร้อยละการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ไม่เกินร้อยละ 10 เป็นการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 3 และ 9 ปี 2554 และ การนำบทเรียนจากการประเมินผลดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี พ.ศ.2557

เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเอชไอวีต่อไป

การส่งข้อมูลขอรับค่าบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น สำหรับ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง และโรงพยาบาลที่อยู่ในระบบ UC   

เอกสารประกอบการประชุม
หมายเหตุ อ้างถึง หนังสือ สปสช. ที่ สปสช. 3.18.9/00598 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2557 สำนักฯ ได้รับแจ้งจาก สปสช. ว่า ให้หน่วยบริการ/สถานบริการสามารถบันทึกข้อมูลการให้บริการคุมกำเนินกึ่งถาวรในวัยรุ่น ในโปรแกรม e-claim ย้อนหลังได้ถึง 31 มกราคม 2558

 

การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552

ตัวชี้วัดที่สำคัญของสำรวจอนามัยเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552 ประกอบด้วยตัวชิ้ว้ดการวางแผนครอบครัว การอนามัยแม่และเด็ก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ การตรวจมะเร็งระบบสืบพันธุ์ ความรุนแรงในครอบครัว และอนามัยวัยรุ่น

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2553–2557)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 เห็นชอบให้มีนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้ภาคีและเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมดำเนินการตามแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ชาวอพ.รวมใจ...โปร่งใส ไม่คอร์รัปชั่น

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เห็นความสำคัญของปัญหาคอรัปชั่นจึงได้จัดทำแผ่นพับเผยแพร่พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะเป็นข้อเตือนใจและเป็นหลักในการทำงาน ของข้าราชการให้ทำงานด้วยความโปร่งใสสุจริต   
 
 

RHข่าวต่างประเทศ

More
 
 

RHKnowledge for All

More