RHข่าวอนามัยการเจริญพันธุ์

More

RHข่าวต่างประเทศ

More

RHKnowledge for All

More

RHผลงานวิชาการ

More
    

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและสตรี
วัยเจริญพันธุ์และการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยในประเทศ

แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี พ.ศ.2557

เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเอชไอวีต่อไป

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2553–2557)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 เห็นชอบให้มีนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้ภาคีและเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมดำเนินการตามแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาทีมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ วันที่ 9-10 พฤศจิการยน 2558 ณ โรงแรมวินด์เซอร์สวีท กรุงเทพมหานคร
เอกสารการประชุม

ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....

โดยที่สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ...

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย ...
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ  รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


ชาวอพ.รวมใจ...โปร่งใส ไม่คอร์รัปชั่น

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เห็นความสำคัญของปัญหาคอรัปชั่นจึงได้จัดทำแผ่นพับเผยแพร่พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะเป็นข้อเตือนใจและเป็นหลักในการทำงาน ของข้าราชการให้ทำงานด้วยความโปร่งใสสุจริต