ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
  
 
  แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2562 (02/04/2562)
  กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถำนประกอบกิจกำรและกำรดำเนินกำรของสถำนประกอบกิจกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้ำงซึ่งเป็นวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (02/04/2562)
  กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถำนศึกษำและกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (02/04/2562)
  กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถำนบริกำรและกำรดำเนินกำรของสถำนบริกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (02/04/2562)
อ่านทั้งหมด     
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 วันที่ 16-18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (25/06/2563)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนกรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 (10/06/2563)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับปรับปรุง ครั้ง 1 วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (25/05/2563)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (04/03/2563)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ครั้งที่ 1 วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี (31/07/2562)
อ่านทั้งหมด     
โครงการสำคัญของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
Number of Today 19 คน
Number of Yesterday 20 คน
Number of Lastmonth 505 คน
Total 126,624 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าindex
รู้จักเรา : วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | บุคลากรสำนักฯ | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4171
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข