ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
  
 
  แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564) (27/03/2562)
  (ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร (29/10/2561)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ม (29/10/2561)
  แบบฟอร์ม ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร 2561 (29/10/2561)
อ่านทั้งหมด     
  แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2562 (02/04/2562)
  กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถำนประกอบกิจกำรและกำรดำเนินกำรของสถำนประกอบกิจกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้ำงซึ่งเป็นวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (02/04/2562)
  กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถำนศึกษำและกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (02/04/2562)
  กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถำนบริกำรและกำรดำเนินกำรของสถำนบริกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (02/04/2562)
อ่านทั้งหมด     
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแนวทางกำกับติดตามโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานฯ (ระบบการเสริมพลังเพื่อความยั่งยืน YFHS) วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี (11/03/2562)
  การประชุม Cluster วัยเรียนวัยรุ่น ครั้งที่ 5/2562 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (28/02/2562)
  การประชุมคณะทำงานวิชาการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพครั้งที่ 1/2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย (09/11/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์” วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 (29/10/2561)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ" การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS" วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 (19/06/2561)
อ่านทั้งหมด     
โครงการสำคัญของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
ผู้ใช้งานภายใน ผู้ใช้งานภายนอก
รู้จักเรา : วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | บุคลากรสำนักฯ | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4171
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข