ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

1. คู่มือการเรียนการสอน เรื่อง เพศศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการ
ดาวน์โหลด --> คู่มือ
2. สื่อการสอน
4. วีดีโอสอนเพศศึกษา
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
Ep1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กชาย/เด็กหญิงและการดูแล
 
Ep2. การแสดงออกทางเพศที่เหมาะสม/การหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายที่ผิดปกติ
 
Ep3. การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ/
การขอความช่วยเหลือ
 
Ep4. การสื่อสารเรื่องเพศ/สัมพันธภาพในครอบครัว
Ep5. บทบาทหญิงชาย/การเห็นคุณค่าในตนเอง
 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
Ep6. พัฒนาการทางเพศ/ฝันเปียก/การมีประจำเดือน และ การตั้งครรภ์
 
Ep7. รู้เท่าทันอารมณ์ทางเพศและการจัดการอย่างเหมาะสม
 
Ep8. ทักษะการปฏิเสธ/การป้องกันการตั้งครรภ์
 
 
Ep9. ความเชื่อที่ผิดในเรื่องเพศ/การเข้าใจความต้องการของเพศตรงข้าม Ep10. การรู้เท่าทันสื่อ/การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6 และ ปวช.)      
 
Ep11. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/ความแตกต่างระหว่าง sex & love
 
Ep12. ความหลากหลายทางเพศ/เพศทางเลือก
 
 
Ep13. การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา/ความ
ตระหนักในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ
 
Ep14. สัมพันธภาพระหว่างเพศ/การเลือก
คู่ครอง
Ep15. กฎหมายที่ควรรู้ในเรื่องเพศ/การสร้างเป้าหมายให้ตนเอง
รู้จักเรา : วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน  | บุคลากรสำนักฯ | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ :  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อเรา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4171
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข