ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
  
 
  (ร่าง) แบบฟอร์มข้อมูล รายงานประเทศสำหรับการทบทวนการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของแผนปฏิบัติการของการประชุมระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา (Regional Intergovernmental Mid-point Review of the Programme of Action of the International Conference on Populati (27/06/2561)
  คำสั่งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (10/04/2561)
  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2561 (30/01/2561)
  รับสมัคร อปท. ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น (23/01/2561)
  ประกาศ! ตรวจสอบรายชื่อ อปท. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2561) (10/01/2561)
อ่านทั้งหมด     
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ" การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS" วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 (19/06/2561)
  การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และคณะทำงานตามยุทธศาสตร์ฯ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (01/05/2561)
  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน (30/04/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (20/03/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559” วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ (15/03/2561)
อ่านทั้งหมด     
โครงการสำคัญของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
 

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> รายงานผลการดำิเนินงานตชว.สธ.ที่81

รายงานผลการดำิเนินงานตชว.สธ.ที่81
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปอ.3)(26/03/2561) (5 พ.ค. 2561)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี 2560 (แบบ ปย.3) (20 ต.ค. 2560)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี 2560 (แบบ ปย.2) (20 ต.ค. 2560)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี 2560 (แบบ ปย.1) (20 ต.ค. 2560)
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.) (28 เม.ย. 2560)
รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) (28 เม.ย. 2560)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) (28 เม.ย. 2560)
รายงานผลการติดตามรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตามปอ 3.) (28 เม.ย. 2560)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน(ภาคผนวก ข.) (28 เม.ย. 2560)

หน้า : [1]
รู้จักเรา : วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | บุคลากรสำนักฯ | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4171
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข