ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
  
 
  ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม (28/09/2561)
  (ร่าง) แบบฟอร์มข้อมูล รายงานประเทศสำหรับการทบทวนการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของแผนปฏิบัติการของการประชุมระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา (Regional Intergovernmental Mid-point Review of the Programme of Action of the International Conference on Populati (27/06/2561)
  คำสั่งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (10/04/2561)
  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2561 (30/01/2561)
  รับสมัคร อปท. ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น (23/01/2561)
อ่านทั้งหมด     
  (ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร (29/10/2561)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ม (29/10/2561)
  แบบฟอร์ม ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร 2561 (29/10/2561)
อ่านทั้งหมด     
  การประชุมคณะทำงานวิชาการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพครั้งที่ 1/2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย (09/11/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์” วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 (29/10/2561)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ" การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS" วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 (19/06/2561)
  การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และคณะทำงานตามยุทธศาสตร์ฯ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (01/05/2561)
  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน (30/04/2561)
อ่านทั้งหมด     
  แบบสอบถามการควบคุมภายใน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (ภาคผนวก ข) ปี 2561 (01/10/2561)
  แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (ภาคผนวก ก) ปี 2561 (01/10/2561)
  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย 1) ปี 2561 (01/10/2561)
  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย 2) กระบวนการสนับสนุน (07/08/2561)
  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย 2) กระบวนการหลัก (03/08/2561)
  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ 3) ปี 2561 (03/08/2561)
  แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปี 2560 (ภาคผนวก ข.) (02/08/2561)
  แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี 2560 (ภาคผนวก ก.) (02/08/2561)
  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี 2560 (แบบ ปย.3) (20/10/2560)
อ่านทั้งหมด     
โครงการสำคัญของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> พระราชบัญญัติอื่น ๆ

พระราชบัญญัติอื่น ๆ
พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 (17 ก.ค. 2560)
พระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 (17 ก.ค. 2560)

หน้า : [1]
รู้จักเรา : วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | บุคลากรสำนักฯ | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4171
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข