ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแนวทางกำกับติดตามโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานฯ (ระบบการเสริมพลังเพื่อความยั่งยืน YFHS) วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี (11 มี.ค. 2562)
การประชุม Cluster วัยเรียนวัยรุ่น ครั้งที่ 5/2562 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (28 ก.พ. 2562)
การประชุมคณะทำงานวิชาการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพครั้งที่ 1/2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย (9 พ.ย. 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์” วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 (29 ต.ค. 2561)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ" การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS" วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 (19 มิ.ย. 2561)
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และคณะทำงานตามยุทธศาสตร์ฯ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (1 พ.ค. 2561)
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน (30 เม.ย. 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (20 มี.ค. 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559” วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ (15 มี.ค. 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ.2561 (7 มี.ค. 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีทางเลือก (RSA) ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (22 ม.ค. 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ วันที่ 15-16 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (10 ม.ค. 2561)
การประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายแพทย์อาสา R-SA (Referral system for safe abortion) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (22 ธ.ค. 2560)
เอกสารประกอบการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 (12 ธ.ค. 2560)
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยใน การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (10 ต.ค. 2560)
การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (23 ก.ค. 2560)
การประชุมการจัดการฐานข้อมูล ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร (11 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ระดับเขตและจังหวัด” รุ่นที่ 3 จ.เชียงใหม่ (4 เม.ย. 2560)
Newsletter การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเท (23 ก.พ. 2560)
Newsletter การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559” (8 ก.พ. 2560)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
รู้จักเรา : วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน  | บุคลากรสำนักฯ | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ :  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อเรา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4171
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข