(ร่าง) กำหนดการประชุมวิชาการ

“มุมมองใหม่ : อนามัยการเจริญพันธุ์”

อ่านรายละเอียด

แผนที่

แผนที่โรงแรม

 
Latest Registered Usersประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ลำดับที่ เลขที่ใบอนุญาต ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน จังหวัด
4911198786 ดร. กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
4511032181 ศิริยุพา นันสุนานนท์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ
- เอกศักดิ์ ยงศิริสมสกุล สาธารณะสุขสมุทรปราการ สมุทรปราการ
4512032654 สุธารดี รักพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก นครนายก
5611242196 พรเพ็ญ ปัถวี โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
4511081237 อุบลวรรณา เรือนทองดี โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
- ฐิติรัตน์ ทับแก้ว โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
- ทิวา ภูมรินทร์ โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
- สมชัย อัยราวงษ์ โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
- ธัญทิพย์ วงษ์ลือปัณธร โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
- ศิริปรียา หอมสุวรรณ โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
- ละออศรี วงษ์วันดี โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
- ลำไพ เปรมปรี โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
- พรพิมล รักรุ่ง โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
สมชาย เพียรพิทักษ์ เทศบาลตำบลศาลาแดง ฉะเชิงเทรา
- ราตรี วงษ์ศรีเผือก โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
- ลำดวน อภิเดช โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
- สนธยา ปานทอง โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
- ชัยชาญ สุขพินิจ โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
- สุรีย์ แก่นโกมล โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
จุฑารัตนฺ ปฏิเวทย์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ) นนทบุรี
4511089136 กุสุมา มีศิลป์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
4911197253 สำอางค์ ลวนางกูร คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
5011191595 เจียระไน รักมาก โรงพยาบาลเหนือคลอง กระบี่
4511091018 พรรณา เอี่ยนเล่ง โรงพยาบาลเหนือคลอง กระบี่
4511042818 เสาวลักษณ์ เกศนาคินทร์ สสจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
สุวรรณา สุทธมุสิก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
- สุภาวดี วรมาลี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
สายันณ์ วงค์ขันแก้ว ส่วนสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง แพร่
หลินฟ้า อุปัชฌาย์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
4511098560 ชวนพิศ สุทิน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
4511072292 สุดา สันหลี รพ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
- กอบแก้ว กระต่าย เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กาญจนบุรี
4511072494 ชลลดา ไชยกุลวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา พะเยา
0 สมชาย เพียรพิทักษ์ เทศบาลตำบลศาลาแดง ฉะเชิงเทรา
4511003337 อรพินท์ วุฑฒกนก ศูนย์อนามัยที่1 กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
4532029872 วาสนา ดอกกะเบา โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
- วันเพ็ญ แจ่มใจรักษ์ โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
4711010298 เสาวนีย์ แปลกลำยอง รพ.นางรอง บุรีรัมย์
4411166264 ณัฐนันท์ สงสม เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กาญจนบุรี
- กอบแก้ว กระต่าย เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กาญจนบุรี
4311152791 เกศณ๊ สีรี เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กาญจนบุรี
4511035716 จุฬารัตน์ ห้าวหาญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สุรินทร์
4511072064 วิภา อัครานนทสิทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา
4532072105 กฤษณา ปั้นศิริ สสจ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
อรพรรณ แก้วพวง ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นครราชสีมา
4611096671 ทรงคูณ ศรีดวงโชติ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นครราชสีมา
4611097258 นาตยานี เซียงหนู ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นครราชสีมา
5111054902 ฐิติมา ทาวี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา
เกียรติศักดิ์ บุญสิมมา ์โรงพยาบาลโพนพิสัย หนองคาย
4311155626 ธิฏิญาศ์ภัค สุขศิรินาคสกุล ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นครราชสีมา
5111171717 ดวงพร วรแสน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นครราชสีมา
4611086999 ชลากร พรหมนิล โรงพยาบาลเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
ภัทรวดี กลีบสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
4411191328 โกสุม ยิ้มรอด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
4511033575 วิลาภรณ์ เทพผสม มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ นครสวรรค์
สิริสุดา ฐานะปัตโต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา
4911195675 อังสนา เบญจมินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ
สุพิชชา รักษากุลเกียรติ สาธารณะสุขสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เอกศักดิ์ ยงศิริสมสกุล สาธารณะสุขสมุทรปราการ สมุทรปราการ
4311151810 มะลิวรรณ มานะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
4511074003 พรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
4511008004 สมจิต ยาใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จันทบุรี
วสิมล สุวรรณรัตน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จันทบุรี
4511081266 ศรีสุคนธ์ หลักดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
4511036652 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
"4511036620" เยาวณี จรูญศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
4711181970 อิชยา มอญแสง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
"4811189618" พัชรินทร์ ไชยบาล "คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา" "พะเยา"
*4511043902* กอปรภรณ์ อัมพรพันธ์ นครศรีธรรมราช
- อรชุมา หนูน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
- สุปาณี จ้อยรอด สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
- วรพล แวงนอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
4711180993 สุนันต์ทา พิลุน โรงพยาบาลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์
วุฒิพงษ์ ทองภูธร โรงพยาบาลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์
จุฑารัตน์ แก้วจันดา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี กาฬสินธุ์
กุลวดี สุมาลย์นพ UNFPA Thailand กรุงเทพมหานคร
93106 พรนภา จิระเนตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลพบุรี
4500198565 มยุรี บุญวรรณ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
สมฤดี บรรยงคิด โรงพยาบาลมหาชัย 2 สมุทรสาคร
ศิริขวัญ เขียวปิง โรงพยาบาลมหาชัย 2 สมุทรสาคร
สุวรรณา ปราณีตพลกรัง โรงพยาบาลบ่อทอง ชลบุรี
จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
วรพจน์ พนาปวุฒิกุล ศูนย์สุขภาพจิตที่4 นนทบุรี
เบญญาภา ศรีสุวรรณ กรมอนามัย นนทบุรี
วีนัส วัฒนธำรงค์ โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี
5611205736 เฉลิมศรี เกิดมากมี คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช กทม.
4511045315 สุวิมล พู่ทรงชัย ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
จุไรรัตน์ ทนเสถียร ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
กันยารัตน์ กุยสุวรรณ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นนทบุรี
ทิวาพร กลมกล่อม กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นนทบุรี
4611068999 ชลากร ร.พ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
4711177611 ศิวาภรณ์ ศรีสกุล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
วีระชาติ มาลัย โรงเรียนวัดงิ้วราย อ่างทอง
4511002078 ณิชนันทน์ ไพรวิจารณ์ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร
4511173373 ณัฐกฤตา โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์
4511001940 วิไล รัตนพงษ์ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพ
พจนา พลรังสิต ศูนย์อนามัยที่13 กรมอนามัย กรุงเทพมหานคร
มุกดา ไชยมโน โรงพยาบาลบางปะกง ฉะเชิงเทรา
4411159058 นางสาวสุกฤตา ละลีย์ รพ.สต.บางสมัคร ฉะเชิงเทรา
5311054897 อานันต์ทิยา ศิริวรรณ รพ.สต.หนองจอก ฉะเชิงเทรา
4711184918 ขวัญจิตต์ คุณวุฒิ รพ.สต.แสมขาว ฉะเชิงเทรา
4511020593 กัญญา นพเกตุ รพ.สต.บางเกลือ ฉะเชิงเทรา
4411165036 สุมณฑา วาสะสิริ รพ.สต.หอมศีล ฉะเชิงเทรา
5611240443 เบญจมาภรณ์ รัศมีซำ รพ.สต.บางผึ้ง ฉะเชิงเทรา
4611108235 จรรยา กิจกสิกร โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร
ร.ต.อ.หญิง กิ่งแก้ว สำรวยรื่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก
4511039754 นีรนุช สุริยะรังษี รพ.นายายอาม จันทบุรี
4511055624 จารุภา วงศ์ช่างหล่อ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ กรุงเทพมหานคร
จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
4511014902 รุจิรา สืบสุข คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ กรุงเทพมหานคร
5811051469 ณัฐพร สุจิตโต ศูนย์อนามัยที่6 ชลบุรี
- วรรณดี จันทรศิริ ศูนย์อนามัยที่6 ชลบุรี
4511043095 วรรณี อุดมรัตนานนท์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลปลายบาง นนทบุรี