คุณกำลังมองหาอะไร?

 

   กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์

บทบาทหน้าที่

 

     1. ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขงเครือข่ายและประชาชน ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

     2. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์


     3. ขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อผลักดันและสนับสนุนให้เกิดนโยบายและกฎหมายอนามัยการเจริญพันธุ์

     4. สร้างกระแสสังคม รณรงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักในสิทธิและการดูแลสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์


     5. จัดแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์

     6. ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์ของภาคีเครือข่าย


     7. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์

 

     8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย