คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7

นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 0

นายธัชณัท พันตรา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นางสาววารินทร์ แช่มฉ่ำ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 2

นางสาวศุภรานันท์ ยุทธโกวิท

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวสุภาพร สมบัติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวรวิษฎา จิรนพศักดาวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 5

นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลำภู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 6

นางสาวลดาวัลย์ จิตขาว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 7