คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารสำนักฯ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2

ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

About Hero 0

นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์

รักษาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

About Hero 1

ร้อยเอกหญิง แพทย์หญิง พรสุดา จันทร์ณรงค์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

About Hero 2