คุณกำลังมองหาอะไร?

 

   กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์

บทบาทหน้าที่

 

     1. ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

 

     2. จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐาน


     3. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

     4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และผลักดันการปฏิบัติให้ถึงประชาชน


     5. ประสานความร่วมมือ คิดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์


     6. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์


     7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย