คุณกำลังมองหาอะไร?

 

   กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

บทบาทหน้าที่

 

     1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และนโยบายของรัฐบาล

 

     2. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนงบประมาณ


      3. พัฒนาระบบการกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายสู่กลุ่มงานและบุคคล


      4. ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศด้านอนามัยการเจริญพันธุ์


      5. ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนาระบบการควบคุม กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและประเมินผลงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์


      6. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสำนัก


      7. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานของสำนัก ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ


      8. พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสำนัก


      9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์


      10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย