คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11
Team Selector 12
Team Selector 13
Team Selector 14

นางณิชมน ผลวิจิตร

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

About Hero 0

นางนารีรัตน์ ฉัตรนุกูล

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

About Hero 1

นางสาวแน่งน้อย ฉันทพานิช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

About Hero 2

นางฤทัยรัตน์ โพธิ์ศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

About Hero 3

นางสางนวลอนงค์ ฮมภาราช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

About Hero 4

นางสาวสุนธรี ปุสสะรังษี

เจ้าพนักงานธุรการ

About Hero 5

นางสาววรรณพิมล แจ่มวิจิตรโต

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 6

นางสาวกฤษดาภรณ์ ป่าเขียว

นักวิชาการเงินและบัญชี

About Hero 7

นางสาวกนกพรรณ บรรลือทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

About Hero 8

นายวรุต กรณ์เกษม

พนักงานธุรการ ส4

About Hero 9

นางเกษร ศรีเษม

พนักงานธุรการ ส4

About Hero 10

นางสกานตา ทรงม่วง

พนักงานธุรการ ส3

About Hero 11

นางสาวณัฐหทัย กล้ารอญ

พนักงานธุรการ ส3

About Hero 12

นางฐนิตา ทองประดิษฐ์

พนักงานธุรการ ส3

About Hero 13

นางสาวเมทินี ตั้งยิ้มสุข

พนักงานพัสดุ ส3

About Hero 14