คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11
Team Selector 12
Team Selector 13

นางณิชมน ผลวิจิตร

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

About Hero 0

นางนารีรัตน์ ฉัตรนุกูล

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

About Hero 1

นางสาวแน่งน้อย ฉันทพานิช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

About Hero 2

นางฤทัยรัตน์ โพธิ์ศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

About Hero 3

นางสางนวลอนงค์ ฮมภาราช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

About Hero 4

นางสาววรรณพิมล แจ่มวิจิตรโต

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 5

นางสาวกฤษดาภรณ์ ป่าเขียว

นักวิชาการเงินและบัญชี

About Hero 6

นางสาวมณีรัตน์ สำราญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

About Hero 7

นางสาวสุนธรี ปุสสะรังษี

เจ้าพนักงานธุรการ

About Hero 8

นายวรุต กรณ์เกษม

พนักงานธุรการ ส4

About Hero 9

นางเกษร ศรีเษม

พนักงานธุรการ ส4

About Hero 10

นางสกานตา ทรงม่วง

พนักงานธุรการ ส3

About Hero 11

นางฐนิตา ทองประดิษฐ์

พนักงานธุรการ ส3

About Hero 12

นางสาวเมทินี ตั้งยิ้มสุข

พนักงานพัสดุ ส3

About Hero 13