คุณกำลังมองหาอะไร?

เบอร์โทรศัพท์สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


ผู้อำนวยการ สอพ.

ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์  สุขรัตน์

โทร. 4169


รองผู้อำนวยการ สอพ.

นางสาวพัชรีวรรณ  เจนสาธิกรณ์

โทร. 4244


หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นางณิชมน  ผลวิจิตร

โทร.4162,4165

 

งานการเงิน

โทร.4766,4164

 

งานพัสดุ

โทร.4170,4272

 

งานสารบรรณ

โทร.4782,4249

 

งานเจ้าหน้าที่

โทร.4170,4764


หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง

โทร. 4168

 

เบอร์กลาง

โทร. 4167


หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์

รท.หญิงณิชารัศม์ ปัญจจิตราพัฒน์

โทร. 4781

 

เบอร์กลาง

โทร. 4247


หัวหน้ากลุ่มพัฒนาประชากร

นางปภาวี ไชยรักษ์

โทร. 4267

 

เบอร์กลาง

โทร. 4243


หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์

นางอรอุมา  ทางดี  

โทร. 4269

 

เบอร์กลาง

โทร. 4245