คุณกำลังมองหาอะไร?

 

   กลุ่มอำนวยการ

บทบาทหน้าที่

 

     1. งานสารบรรณ

     2. งานการเงินและบัญชี

     3. งานพัสดุ

     4. งานการเจ้าหน้าที่

     5. งานยานพาหนะ

     6. งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์