คุณกำลังมองหาอะไร?

 

   กลุ่มพัฒนาประชากร

บทบาทหน้าที่

 

     1. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและอนามัยการเจริญพันธุ์

 

     2. พัฒนา ผลักดัน สนับสนุนนโยบายและกฎหมาย และสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์


     3. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบ แนวทางการพัฒนาคุณภาพประชากร


     4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนยีและนวัตกรรมด้านพัฒนาคุณภาพประชากรและผลักดันการปฏิบัติให้ถึงประชาชน


     5. ประสานความร่วมมือ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านพัฒนาประชากร


     6. สนับสนุน การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์


     7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย