คุณกำลังมองหาอะไร?

(

(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ประเด็น ส่งเสริมการมีบุตร (คลินิก ครั้งที่ 1)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.11.2566
32
0
แชร์
23
พฤศจิกายน
2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ประเด็น ส่งเสริมการมีบุตร (คลินิก ครั้งที่ 1) โดยมี ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดทำตัวแบบประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ประเด็น ส่งเสริมการมีบุตร ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อจัดทำตัวแบบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ประเด็น ส่งเสริมการมีบุตรในมุมมองที่หน่วยงานรับผิดชอบ ตามรูปแบบ Business Model Canvas (BMC) ตัวแบบจำลองการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องตามสถานการณ์ สภาพปัญหาและประเด็นท้าทายต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน