คุณกำลังมองหาอะไร?

(

(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ประเด็น ส่งเสริมการมีบุตร (คลินิก ครั้งที่ 2)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.11.2566
62
0
แชร์
23
พฤศจิกายน
2566

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติประเด็นส่งเสริมการมีบุตร (คลินิก ครั้งที่ 2) โดยมี นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ประเด็นส่งเสริมการมีบุตร ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันบูรณาการแนวทางการดำเนินงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ประเด็น ส่งเสริมการมีบุตรในมุมมองที่หน่วยงานรับผิดชอบ และนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ตามรูปแบบ Business Model Canvas (BMC)ตัวแบบจำลองการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องตามสถานการณ์ ปัญหาและประเด็นท้าทายต่าง ๆ และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน