คุณกำลังมองหาอะไร?

(

(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ประเด็น ส่งเสริมการมีบุตร (Work Shop ครั้งที่ 1)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.11.2566
83
0
แชร์
23
พฤศจิกายน
2566

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ประเด็นส่งเสริมการมีบุตร (Work Shop ครั้งที่ 1) โดยมี ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธาน ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ประเด็นส่งเสริมการมีบุตร ซึ่งผลผลิตสาระสำคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ประเด็นส่งเสริมการมีบุตร ฉบับนี้จะเน้นการขับเคลื่อนต้นน้ำที่ส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องของประเด็นส่งเสริมการมีบุตรเพื่อใช้ในการกำหนดโครงการ กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน