คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมการนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ประเด็นส่งเสริมการมีบุตร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.12.2566
19
0
แชร์
26
ธันวาคม
2566

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมการนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ประเด็นส่งเสริมการมีบุตร โดยมี นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ และ (ร่าง) วาระแห่งชาติ ประเด็นส่งเสริมการมีบุตร ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามองค์ประกอบ และสองคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งได้กำหนดมาตรการหลักในการดำเนินงานส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ 3 มาตรการ คือ 1. การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีบุตร 2. เสริมสร้างความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติ 3. ผู้ที่ตัดสินใจมีบุตรได้รับการดูแลอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ และกำหนดเป้าหมายอัตราเจริญพันธุ์รวม (Total Fertility Rate : TFR) ไม่น้อยกว่า 1.0 ในปี พ.ศ. 2570

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน