คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมฝ่ายเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.12.2566
9
0
แชร์
26
ธันวาคม
2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัย การเจริญพันธุ์ จัดประชุมฝ่ายเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โดยดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานการประชุม และ ร้อยโทหญิง ณิชารัศม์ ปัญจจิตราพัฒน์ เป็นเลขานุการการประชุม พร้อมด้วยนางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ รองผู้อำนวยการ ร้อยเอกหญิงพรสุดา จันทร์ณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้แทนมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 25 คน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทาง หลักการ การเสนอรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ข้อเสนอจากที่ประชุมฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน