คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ (MD Level 2) รุ่นที่ 4

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.03.2567
15
0
แชร์
21
มีนาคม
2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประชุมเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ (MD Level 2)รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมอนามัย และผ่านโปรแกรม Zoom ผู้เข้าร่วมการประชุม ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. วิทยา ถิฐาพันธ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย0ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ดร.พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นางปภาวี ไชยรักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาประชากร และคณะทำงานจาก กลุ่มพัฒนาประชากร สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ข้อสรุปในการประชุม 1) สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดทำแนวทางการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อส่งให้ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ ฯ ตรวจสอบความถูกต้อง 2) การจัดอบรม (MD level 1) จะมีการหารือความจำเป็นอีกครั้ง หลังจากการนำแนวปฏิบัติไปใช้ในการดำเนินงาน 3) การจัดอบรม (MD level 2) จะจัดรุ่นสุดท้ายประมาณ เดือนกรกฎาคม โดยให้กรมอนามัย กรมการแพทย์และราชวิทยาลัยร่วมกันกำหนดหัวข้อ รูปแบบการจัดประชุม สถานที่ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ และให้จัดประชุมเพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนจัดอบรม 4) การกำหนดรหัสวินิจฉัยและรหัสหัตถการ ทางราชวิทยาลัยสูติฯ รับไปดำเนินการ แต่ควรมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง กรมอนามัย ราชวิทยาลัย และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน