คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสำคัญของประเทศไทย (National Statement)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.03.2567
14
0
แชร์
25
มีนาคม
2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567 กรมอนามัยร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสำคัญของประเทศไทย (National Statement) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร โดยคุณสิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงาน UNFPA ประเทศไทย กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ และดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ สรุปความเป็นมา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมความร่วมมือของประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคม และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติแห่งประเทศไทย ร่วมสนทนากลุ่มย่อยและเสนอข้อคิดเห็น เพื่อนำข้อสรุปจากการประชุมไปประกอบการจัดทำ National Statement สำหรับการประชุม The Commission on Population and Development fifty-seventh session ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2567 ณ สหประชาชาติสำนักงานใหญ่ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน