คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (เฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น: Teenage pregnancy surveillance)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.03.2567
20
0
แชร์
26
มีนาคม
2567

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (เฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น: Teenage pregnancy surveillance) โดยผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้มอบหมายให้ ดร.ปิยะรัตน์ เอี่ยมคง หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เป็นประธานและดำเนินการประชุมแทน ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 300 แห่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงขั้นตอนในการเก็บข้อมูลฯ การขอความยินยอมโดยสมัครใจอาสาสมัครแม่วัยรุ่น รายละเอียดแบบสอบถามที่เป็นเอกสารและ Google form การวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังฯภาพรวมของประเทศ และแยกรายจังหวัด การเข้าถึงข้อมูลของศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้ในการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยจะดำเนินการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังฯ ในแม่วัยรุ่นหลังคลอดที่อายุ ณ วันที่คลอดต่ำกว่า 20 ปี (19 ปี 11 เดือน 29 วัน) ปี ที่มารับบริการตรวจหลังคลอดในช่วง 1 เดือน จนถึงไม่เกิน 1 ปี ณ จุดตรวจหลังคลอด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน–31 พฤษภาคม 2567) โดยใช้แบบสอบถาม online ซึ่งจะดำเนินการใน 268 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน