คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การติดตามการจัดบริการวางแผนครอบครัว

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.05.2567
10
0
แชร์
07
พ.ค.
2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาประชากร ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการติดตามการจัดบริการวางแผนครอบครัว ณ โรงแรมบลูแรบบิท จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการจัดบริการวางแผนครอบครัวของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคในการจัดบริการ โดยมี พญ.ขจีพร ธีราทรง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ รศ.นพ.สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนางปภาวี ไชยรักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาประชากร สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนงานวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประเด็น ส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ โดยมีผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบงานวางแผนครอบครัวจังหวัดจันทบุรี จากสถานบริการ รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. สสจ. และ สสอ. เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 70 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน