คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 -3
1  
2   
   
   
 
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 -5
1   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ เดือน พฤศจิกายน 2565
2   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ เดือน ธันวาคม 2565
3   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ เดือน มกราคม 2566
4   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ เดือน กุมภาพันธ์ 2566
5   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ เดือน มีนาคม 2566
6   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ เดือน เมษายน 2566
7   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ เดือน พฤษภาคม 2566
8   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ เดือน มิถุนายน 2566
9   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ เดือน กรกฎาคม 2566