คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

1.14 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2564
2   แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายใต้ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
3   Risk map การขับเคลื่อน พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
4   การจัดการปัญหาและการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   
2    
3    


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   
2  
3   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1    
2    
3  
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ Outcome ผลลัพธ์
1  
2   
3