คุณกำลังมองหาอะไร?1.35 ร้อยละ ของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไก คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   แนวทางการปฏิบัติศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร.) การขับเคลื่อนกลไกการดูแล ช่วยเหลือวัยรุ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
2   ทำเนียบผู้ประสานงาน พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ประจำเขตสุขภาพ
3

  ข้อมูลสถานการณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการจังหวัดและ กทม.

4   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม
5   พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙
6   คู่มือฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
7

  แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายใต้ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

8   สรุปมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
9   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย สอพ.2564


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   
2    
3    


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2  
3   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1   มติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๒/2563 
2   แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก
3   สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยสู่การปฏิบัติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4   รายงานผลการขับเคลื่อนกฎหมายฯ
5   รายงานผลการขับเคลื่อนกฎหมาย
6   การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ Outcome ผลลัพธ์
1  
2   
3