คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | อัตราส่วนการตายมารดาไทย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ระดับที่ 4 Output
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
1. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 267 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 14.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 15.pdf
ขนาดไฟล์ 3.68 MB
ดาวน์โหลด 245 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 16.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 17.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 18.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ระดับที่ 1 Assessment
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1.ความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 2143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยMedabon.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 51556 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.การสนับสนุนค่าบริการการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 431 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานการณ์การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาย้อนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 455 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายในการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 273 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทำเนียบรายชื่อผู้แจ้งความต้องการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 1055 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทำเนียบผู้รับผิดชอบงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของศูนย์อนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 622 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย