คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | อัตราส่วนการตายมารดาไทย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ระดับที่ 4 Output
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
1. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 283 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 14.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 15.pdf
ขนาดไฟล์ 3.68 MB
ดาวน์โหลด 290 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 16.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 17.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 18.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ระดับที่ 1 Assessment
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1.ความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 2875 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยMedabon.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 132748 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.การสนับสนุนค่าบริการการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 909 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.ข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานการณ์การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาย้อนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 768 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.ข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายในการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 361 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทำเนียบรายชื่อผู้แจ้งความต้องการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 1479 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทำเนียบผู้รับผิดชอบงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของศูนย์อนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 792 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย