คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอำนวยการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลงานวิชาการของกลุ่มงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงานในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 284 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 1107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักการเขียน TOR
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 4319 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางณิชมน ผลวิจิตร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DMKMณิชมน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวกนกกาญจน์ สำเภาแก้ว

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DMKMกนกกาญจน์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวภัสร์สร ทหารไทย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DM KMภัสร์สร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 244 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวกฤษดาภรณ์ ป่าเขียว

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DMKMกฤษดาภรณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางเกษร ศรีเษม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DMKMเกษร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางฐนิตา ทองประดิษฐ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DMKMฐนิตา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวณัฐหทัย กล้ารอญ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DMKMณัฐหทัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางจริยา จำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DMKMจริยา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 358 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสกานตา ทรงม่วง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DMKMสกานตา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางฟองจันทร์ คุปตรธรณี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DMKMฟองจันทร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางศิริพร งอกเสมอ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DMKMศิริพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย