คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2   แนวทางในการปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566
   
   


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
   
   


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
   
   
   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
     
     
   
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์