คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

3.41 จำนวนจังหวัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
2   ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
3   ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
4   ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (รอบ 5 เดือนหลัง)
5   ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)
6   ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (รอบ 5 เดือนหลัง)
   


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   มาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
   


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด
2   มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง) 
   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1    ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1
2    ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
3   ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2565
4   ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2
5   ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 3
6   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
7   ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (เพิ่มในรอบ 5 เดือนหลัง)
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์