คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
2   รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สอพ.
3   รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สอพ. (รอบ 5 เดือนหลัง)


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   
2    
3    


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
2  
3   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1   กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
2   กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 
3   กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP/Flow chart งานสนับสนุนและวิชาการ (รอบ 5 เดือนแรก)
4   กิจกรรมที่ 6 ติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (ไตรมาสที่ 1)
5   กิจกรรมที่ 7 ครั้งที่ 1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการเงินและพัสดุ
6   กิจกรรมที่ 5 ติดตามผลการดำเนินการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือนแรก)
7   กิจกรรมที่ 6 ติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (ไตรมาสที่ 2)
8   กิจกรรมที่ 3 จัดทำ/ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP
9   กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP/Flow chart งานสนับสนุนและวิชาการ
10   กิจกรรมที่ 6 ติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (ไตรมาส 3)
11   กิจกรรมที่ 7 ครั้งที่ 2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการเงินและพัสดุ
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ Outcome ผลลัพธ์
1  
2   
3