คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

ประจำปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
คำสั่งควบคุมภายในปีงบ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. คณะกรรมการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. SOP การดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. SOP การจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. SOP การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. SOP การดำเนินงานตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. SOP การดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. SOP ขั้นตอนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. SOP การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. SOP การจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มาตรา 19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. SOP การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. SOP ขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. SOP ขึ้นทะเบียนขอใช้ยายุติการตั้งครรภ์ กรณีเบิกยาผ่านบัญชียา จ(2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. SOP การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. SOP กระบวนงาน ยืมเงินราชการ เงินทดรองราชการ และชำระหนี้เงินยืม เงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. SOP กระบวนการ ยืมเงินราชการงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. SOP ชำระหนี้เงินราชการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20. รายงานการประชุมควบคุมภายใน ครั้งที่ 1-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 23 รายการ
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. SOP การควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.57 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. SOP การจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. SOP ขั้นตอนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. SOP การจัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. SOP การดำเนินงานตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. SOP การดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. SOP กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. SOP ขั้นตอนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง(การให้บุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงานหรือยืมไปใช้นอกสถานที่).pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. SOP กระบวนงานยืมเงินราชการ เงินทดลองราชการและชำระหนี้เงินยืม เงินทดลองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. SOP กระบวนงานยืมเงินราชการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. SOP กระบวนงานชำระหนี้เงินราชการ เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. อบรมการนำทรัพย์สินราชการไปใช้.jpg
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.52 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. แบบสอบถามของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข).pdf
ขนาดไฟล์ 3.39 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. บทวิเคราะห์การควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายงานการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายงานการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย).pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23. รายงานการประชุมควบคุมภายใน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. บทวิเคราะห์การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (Standard Operation Procedure : SOP)
ขนาดไฟล์ 4.17 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 11.16 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานการยืมเงินทดรองราชการ
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานการยืมเงินราชการ เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 2.57 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. แบบสอบถามการควบคุมภานใน (ภาคผนวก ข)
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 1676 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. บทวิเคราะห์การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือนแรก).
ขนาดไฟล์ 4.22 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 14.21 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 9.61 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. การให้ความรู้ ควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ 5 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 3.32 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ขั้นตอนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ขนาดไฟล์ 4.67 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)
ขนาดไฟล์ 4.48 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 5.84 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20. แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 7.78 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21.รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 260 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 3.19 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564 (แก้ไข)
ขนาดไฟล์ 6.38 MB
ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure)
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน)
ขนาดไฟล์ 4.84 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 3.10 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.36 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)
ขนาดไฟล์ 3.20 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน - ฉบับแก้ไข)
ขนาดไฟล์ 4.47 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. แบบประเมินความพอเพียง เหมาะสมของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 11.16 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) รอบ 5 เดือน หลัง
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.79 MB
ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 4.80 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.15 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.40 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart หลักการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart การจัดทำคำของบประมาณปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart การจัดประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย