คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ

ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
  5 เดือนแรก
1   แบบคัดเลือกโครงการ
2   แบบฟอร์มที่ 1
3   แบบฟอร์มที่ 2
   
  5 เดือนหลัง
1   แบบคัดเลือกโครงการ
2   แบบฟอร์มที่ 1
3   แบบฟอร์มที่ 2
   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
  5 เดือนแรก
1   แบบฟอร์มที่ 3
    
  5 เดือนหลัง
1   แบบฟอร์มที่ 3


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
  5 เดือนแรก
1   แบบฟอร์มที่ 4
2   รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ
    
  5 เดือนหลัง
1   แบบฟอร์มที่ 4
2   รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
  5 เดือนแรก
1   แบบฟอร์มที่ 5
   
  5 เดือนหลัง
1   แบบฟอร์มที่ 5
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ Outcome ผลลัพธ์
1  
2  
3