คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

1.6 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   01 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ ตัวชี้วัด 1.6
2   02 ผลวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด 1.6
3   05 ข้อมูลสถานการณ์การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา
4   07 รายการข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้
5  


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   06 ผลการวิเคราะห์ GAP ตัวชี้วัด 1.6
2    
3    


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   04 SOP ตัวชี้วัด 1.6
2  
3   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1   กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานโครงการ
2    กิจกรรมที่ 6 TEEN CLUB
3   กิจกรรมที่ 3 Telemedicine
4   กิจกรรมที่ 5 ปัญหาหยุดให้บริการ
5   กิจกรรมที่ 10 อบรมผู้ให้คำปรึกษาทางเลือก
6   กิจกรรมที่ 11 ลงเยี่ยม 
7   กิจกรรมที่ 2 ประชุมอัพเดทหน่วยบริการ
8   กิจกรรมที่ 9 กำหนดประเด็นความรู้
9   กิจกรรมที่ 8 ประชุมกรรมการฯ
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์
1  
2  
3