คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

3.9 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปีพันคน

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1

  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (5 เดือนแรก)

2   ความรู้ที่นำมาใช้วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (5 เดือนแรก)
3

  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (5 เดือนหลัง)

4   ความรู้ที่นำมาใช้วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (5 เดือนหลัง)


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
   
   


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1    มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน (5เดือนแรก)
   
   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
     
     
   
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์