คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1

  Assessment (1).ผลเบิกจ่ายย้อนหลัง 3 ปี พร้อมวิเคราะห์

2   Assessment (2).รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม 2563 (18.12.2020)
3

  Assessment (3).มาตรการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์และความคาดหวังของผู้บริหาร

4   Assessment (4).Knowledge Management ครั้งที่ 2
5   Assessment (2).รายงานผล ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม 2564 (03.02.2021)


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   มาตรการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
2    
3    


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   ความรู้ให้ผู้รับบริการ หรือ Outcome_Build Capacity
2  
3   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1    แผน_ผลการขับเคลื่อน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์)
2    
3  
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์
1  การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (1).ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน_แผนผลการเบิกจ่ายปี 64
2   
3