คุณกำลังมองหาอะไร?

  
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   เอกสารแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2   เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย
3

เอกสารสรุปความรู้ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย

    3.1 คู่มือการจัดทำแผนความเสี่ยง
    3.2 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย
    3.3 Flow chart ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
 

   3.4 แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี2564

   
  รอบ 5 เดือนหลัง
4 เอกสารแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 5 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
6 เอกสารสรุปความรู้ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
  6.1 คู่มือการจัดทำแผนความเสี่ยง รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
  6.2 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
  6.3 Flow chart ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
  6.4 แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี2564 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   
2    
3    


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   
2  
3   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1    
2    
3  
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ Outcome ผลลัพธ์
1  
2   
3