คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

1.14 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อการขับเคลื่อน ตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น         
2   ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพี่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2565
3  
4  


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   
2    
3    


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   มาตรฐานการปฏิบัติงานตัวชี้วัดอัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี (SOP)
2   มาตรฐานการปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสถานบริการ
3   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1    
2    
3  
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์
1   อัตราคลอด 15-19 ปี HDC_2565 (Q1)
2   ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งทั้งหมดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (16ก.พ.65)
3