คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลงานวิชาการของกลุ่มงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1. การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. การศึกษาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน แบบออนไลน์
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. การพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางประกายดาว พรหมประพัฒน์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกายดาวDMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางพัชรินทร์ กสิบุตร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พัชรินทร์DMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางอรอุมา ทางดี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อรอุมาDMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวบุษกร แสงแก้ว

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บุษกรDMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวนฎาประไพ สาระ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นฎาประไพDMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวศิรินพร เกิดกุลรัตน์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ศิรินพรDMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์ ชูเศษ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภัทรพงศ์DMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวจุฬาภรณ์ เกษมสานต์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จุฬาภรณ์DMKM.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสาวกวินนา เงินสุวรรณ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DMKMกวินนา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย