คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

3.10 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อการขับเคลื่อน ตัวชี้วัด สอพ. ปี66 (5 เดือนแรก)
2   ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเพี่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด สอพ. ปี66 (5 เดือนแรก)
3   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อการขับเคลื่อน ตัวชี้วัด สอพ. ปี66 (5 เดือนหลัง)
4   ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเพี่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด สอพ. ปี66 (5 เดือนแรก)


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
   
   


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   มาตรฐานการปฏิบัติงานตัวชี้วัดอัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี (SOP) สอพ. ปี66 (5 เดือนแรก)
2   มาตรฐานการปฏิบัติงานตัวชี้วัดอัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี (SOP) สอพ. ปี66 (5 เดือนหลัง)
   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
     
     
   
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์