คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

1.6 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   1.2 ข้อมูลอัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2   1.3 ความคืบหน้าการแก้กฎหมาย
3   1.7 หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนใช้ยา
4   1.8 การสนับสนุนค่าบริการของ สปสช.
5   1.9 ข้อมูลผลการดำเนินงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา
6   1.10 รายงานผลการใช้ยายุติการตั้งครรภ์
7   1.13 ทำเนียบผู้รับผิดชอบงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของศูนย์อนามัย
8   1.14 มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม
9   1.21 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์
10   1.26 รายงานการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ พ.ศ. 2562
11   1.25 ร่างแนวทาง Telemedicine
12   1.27 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาตนเอง
13   1.6 กฎกระทรวงสาธารณสุข
14   1.11 วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   
  รอบ 5 เดือนหลัง
15   1.28 พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และ 305
16   1.29 ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการ


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   
2    
3    


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   
2  
3   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1   กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพื่อผลักดันยา
2   กิจกรรมที่ 2 การศึกษาวิจัย
3   กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมอัพเดทหน่วยบริการ
4   กิจกรรมที่ 4 การประชุมพัฒนาเครือข่าย
5   กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะทำงานโครงการ
6   กิจกรรมที่ 6 ลงเยี่ยมหน่วยบริการ
7   กิจกรรมที่ 7 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
8   กิจกรรมที่ 8 จัดประชุมหลักสูตรอนามัยการเจริญพันธุ์
9   กิจกรรมที่ 9 พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมออนไลน์
10   กิจกรรมที่ 10 จัดอบรมหลักสูตรฟื้นฟูความรู้ FP
11   กิจกรรมที่ 11 กำหนดประเด็นความรู้
12   กิจกรรมที่ 4 ลงเยี่ยมหน่วยบริการ (5 เดือนหลัง)
13   กิจกรรมที่ 5 พิจารณาร่างประกาศ (5 เดือนหลัง)
14   กิจกรรมที่ 1 ประชุมอัพเดทหน่วยบริการ
15   กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานโครงการ
16   กิจกรรมที่ 6 ประชุมหลักสูตรอนามัยการเจริญพันธุ์
17   กิจกรรมที่ 7 อบรมยาฝัง
18   กิจกรรมที่ 8 กำหนดประเด็นความรู้ 
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ Outcome ผลลัพธ์
1  
2  
3