คุณกำลังมองหาอะไร?1.35 ร้อยละ ของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมอนามัยผ่านกลไก คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/พนักงานเจ้าหน้าที่
ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   แนวปฏิบัติกลไกการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น
2   ทำเนียบผู้ประสานงาน พ.ร.บ.
3   พระราชบัญญัติ
4   คู่มือฝ่ายเลขานุการ
5   สรุปมติการประชุมคณะกรรมการฯ
6   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ในการบังคับใช้กฎหมาย
7   การเบิกเบี้ยประชุมทางไกล
8    การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9  


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   
2    
3    


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   แบบการปฏิบัติงาน SOP
2  
3   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1  
2  
3  
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์
1  
2   
3