คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและ

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
2   บทวิเคราะห์การควบคุมภายใน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
3   รายงานการวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
4   รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
5   มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มีนาคม 2563)
6    คำสั่งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร(Business Continuity Plan Team : BCP)
7   แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BusinessContinuity Plan Team : BCP)
8   บทวิเคราะห์การควบคุมภายใน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (รอบ 5 เดือนหลัง)
9   การสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อ (BusinessContinuity Plan Team : BCP) ของหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)
10   สรุปผลการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team : BCP) ของหน่วยงาน


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   
2    
3    


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
2   มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (SOP)
3   
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1   กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
2   กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)
 3   กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan Team : BCP) 
4   กิจกรรมที่ 4 จัดทำ/ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) เรื่อง การยืมเงินทดรองราชการ (รอบ5 เดือนแรก)
 5   กิจกรรมที่ 4 จัดทำ/ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) เรื่อง การยืมเงินราชการ เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ (รอบ5 เดือนแรก)
6   กิจกรรมที่ 8 อบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการควบคุมภายใน (ครั้งที่ 1 รอบ 5 เดือนแรก)
7   กิจกรรมที่ 8 อบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการควบคุมภายใน (ครั้งที่ 2 รอบ 5 เดือนหลัง)
8   กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)
9   กิจกรรมที่ 9 ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team : BCP) ของหน่วยงาน
10   กิจกรรมที่ 8 อบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการควบคุมภายใน (ครั้งที่ 3 รอบ 5 เดือนหลัง)
11   กิจกรรมที่ 4 จัดทำ/ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (รอบ 5 เดือนหลัง)
12   กิจกรรมที่ 4 จัดทำ/ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) เรื่อง  ขั้นตอนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (รอบ 5 เดือนหลัง)
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5  Outcome ผลลัพธ์
1  
2   
3