คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

1.13 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1   สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนปี 2562
2   อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี พ.ศ. 2562
3   รายงานการการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562
 4    รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร
 5   รายงานความพึงพอใจของวัยรุ่นและเยาวชนที่มารับบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
 6   สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563
 7   แผนภูมิโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน YFHS
 8   ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายอาสา RSA
 9   ฐานข้อมูลอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
 10   ฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
 11   พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ/เขต
 12   คู่มือการใช้โปรแกรม YFHS Application
 13   พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการใช้มาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ/เขต 
 14   การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2563
15   การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
16   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564
17   แผนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิตอล การพัฒนาโปรแกรมการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
18   สำรวจการอบรมจากหลักสูตรพัฒนาทักษะ (Training) และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ (Development) ปี 2563
19

  แผนการจัดการข้อมูลความรู้ของบุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ 2563 - 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

20   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากเสียงเด็กและเยาวชนไทยเรื่องสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
21   รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้
22   มาตรการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 2564
23   ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ.2560 - 2569
24   การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ.2563


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   มาตรการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 2564
2   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียนระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ กระทรวงสาธารณสุข
3   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม
4   มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
5   (ร่าง) มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำเดือน มกราคม
2   รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 
3   รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคม 
 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1   ผลการดำเนินงาน/ผลผลิตตามแผนการดำเนินงานและมาตรการ PIRAB
2    
3  
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์
1   รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
2   
3