คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

 
ลำดับที่ ระดับที่ 1 Assessment
1

  ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564)

2   องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
   
  รอบ 5 เดือนหลัง
3   1.1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓ ปีย้อนหลัง และ ๕ เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
4   1.2.1  แนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565
5   1.2.2 องค์ความจัดการให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ครั้งที่ 2
6   1.2.3 ประเมินผลและรายงานสรุปผลโครงการ(รายงานการประชุมสำนักฯ ปี 2565)
7   1.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
8   1.2.5 มาตราการการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
   


 
ลำดับที่ ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
1   มาตราการการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
2   แนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565
     
  รอบ 5 เดือนหลัง
3   2.2.1 เบิกจ่ายงบประมาณของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
4   2.2.2 แนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565
5   ประเด็นความรู้ที่สื่อให้กับบุคลากร (รอบ5 เดือนหลัง)


 
ลำดับที่ ระดับที่ 3 Management and Governance
1   กิจกรรม แผนการขับเคลื่อนมาตรการ (โครงการ 2.3)
2   แผน-ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2564
3   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.) ประจำปี 2565 
4   รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม 2564
 5   แบบการปฏิบัติงาน SOP 2.3
   
  รอบ 5 เดือนหลัง
 6   3.1.1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
 7   3.1.2. มาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 
8   3.1.3. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รปจ.1) โดย นำข้อมูลจากระบบ GFMIS 
9   3.1.4. รายงานแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ  เสนอผู้อำนวยการ  ทราบ เพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
10   3.1.5. จัดประชุมรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่2.3 ของทุกเดือน
11   3.2.1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
12   3.2.2. มาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565
13   3.3.3. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รปจ.1) โดย นำข้อมูลจากระบบ GFMIS
14   3.4.4. รายงานแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการเสนอผู้อำนวยการทราบเพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
15   3.5.5. จัดประชุมรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่2.3 ของทุกเดือน
16   3.3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
17

  3.4. SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ

18

  3.5. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

19

  3.6 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน พร้อมนำข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

 


 
ลำดับที่ ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
1    
2    
3  
 
 
 
 
ลำดับที่ ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์
1  
2   
3