คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10–14ปี/1,000 คน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10–14ปี/1,000 คน : ระดับที่ 1 Assessment

ระดับที่ 1 Assessment
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1. สรุปประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่าย RSA.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. การประเมินบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในประเทศไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 401 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ผลการศึกษาการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 552 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. สรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน YFHS.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. สรุปประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน YFHS.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. รายการ ตชว.สนับสนุนการตรวจราชการปี 2563 (อัตราคลอด 10-14 ปี).pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. คู่มือตรวจราชการกรมอนามัย 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10–14ปี/1,000 คน : ระดับ 2 Advocacy/Intervention

ระดับที่ 1 Assessment
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
1. การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกัน ครั้งที่ 1:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกัน ครั้งที่ 1:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. การประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 3 ครั้งที่ 1:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. การประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 3 ครั้งที่ 2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. การประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 5 ครั้งที่ 1:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. การประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 5 ครั้งที่ 2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. เยี่ยมประเมินการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. การอบรมหลักสูตรเรื่องนวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. อบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับ พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. การอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสถาบัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. การประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องการใช้มาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. การประชุมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมิน รพ. ตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง2562 (พัฒนา ครู ก.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ร่าง เกณฑ์มาตรฐาน YFHS.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. ประชุมพัฒนาสื่อสร้างสรรค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. ประชุมพัฒนาสื่อสร้างสรรค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. การประชุมปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน YFHS ฉบับสมบูรณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. การวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20. แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 223 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย