คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมกำกับการบริหารงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน : ระดับที่ 1 Assessment

ระดับที่ 1 Assessment
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักอนา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ที่ 239-2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตาม ORC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. คำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตาม ORC สอพ. (รอบ 6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน : ระดับที่ 2 Advocacy / Intervention

ระดับที่ 2 Advocacy / Intervention
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1. ประกาศนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. Flow Chart การจ่ายเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. SOP งานพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. มาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Flow Chart หลักการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Flow Chart การขอใช้รถยนต์ราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Flow Chart การเบิก – จ่ายพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 3219 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (การซื้อและการจ้างทำของ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 774 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. แนวทางการใช้ทรัพย์สินราชการของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.94 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. Flow Chart การขอใช้รถยนต์ราชการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน : ระดับที่ 3 Management

ระดับที่ 3 Management
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1. แผนการขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แผนการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน : ระดับที่ 4 Output

ระดับที่ 4 Output
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
1. ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 5 ไตรมาส 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 6 ไตรมาส 1.pdf
ขนาดไฟล์ 7.41 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 5 ไตรมาส 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 6 ไตรมาส 2.pdf
ขนาดไฟล์ 7.49 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 5 ไตรมาส 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 6 ไตรมาส 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 6 (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 4.07 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 6 (ผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 3).pdf
ขนาดไฟล์ 7.35 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 5 ไตรมาส 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 6 ไตรมาส 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย